อาวุธยุคหินเก่า หลักฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความหลากหลายมากกว่ารุ่นก่อน ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหินและกระดูกสัตว์โดยการแกะสลัก เช่น เข็มเย็บผ้า ฉมวก หัวลูกศร คันเบ็ด

และเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยและกระดูกสัตว์ .

หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่ค้นพบในวันนี้คือเครื่องสกัดหินที่พบที่เขาป่าหนาม บ้านแม่ทา และบ้านดอนมูล จังหวัดลำปาง ลาวาภูเขาไฟเมื่อประมาณ 700,000 ปีก่อน

แต่ไม่พบร่องรอยของมนุษย์ ร่องรอยของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดคือ ฟันมนุษย์ ที่ถ้ำวิมานคิน

อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อประมาณ 180,000 ปีก่อน หลักฐานที่สรุปได้มากคือหลักฐานจากการขุดถ้ำ

ด้านหลังโรงเรียนกระบี่ที่มนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้เมื่อประมาณ 38,000-27,000 ปีก่อน ยังมีแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ที่พบเครื่องมือหินแตก

อาวุธยุคหินเก่า

Old Stone Age Evidence of tools and utensils that are more diverse than the predecessor include evidence of tools and utensils made of stone and animal

bones by carving, such as sewing needles, harpoons, arrowheads, fishing rods, and jewelry made of shells and animal bones.

The oldest evidence in Thailand that has been discovered today is a stone chipper tool found at Khao Pa Thorn, Ban Mae Tha and Ban Don Mun, Lampang Province. of volcanic lava, about 700,000 years ago.

But no traces of any human beings were found. The oldest traces of human beings are Human teeth at Wimannakin Cave, Khon San District, Chaiyaphum Province

Behind the Krabi school, where humans came to live in this cave about 38,000- 27,000 years ago, there are also other archaeological sites that found cracked stone tools. e diverse than the predecessor include evidence of tools and utensils

made of stone and animal bones by carving, such as sewing needles, harpoons, arrowheads, fishing rods, and jewelry made of shells and animal bones.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanaa