ปืนสวัสดิการ คืออะไร ลูกค้าที่คาดหวังหลายท่านถามในอินบ็อกซ์ว่า “อยากได้ปืนจดทะเบียนต้องทำอย่างไร?” เลยขออนุญาติ ตอบดังนี้

คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตในการเป็นเจ้าของและใช้อาวุธปืน

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่เคยถูกพิพากษาให้กระทำความผิดทางอาญา หากมีคุณสมบัติครบถ้วนขั้นตอนต่อไปคือ
 1. มาเลือกปืนที่เหมาะกับตัวเองกันเถอะ ทั้งการใช้งานและงบประมาณ ที่ร้านปืนสมบูรณ์ (ยินดีต้อนรับครับ ^^ ) เพื่อระบุประเภท (เช่น ปืนสั้น ปืนยาว ปืนลูกซอง ปืนลูกซอง) และขนาด (เช่น .38 , 9 มม. , .22 , หมายเลข 12 ) เมื่อขอซื้ออาวุธปืน

เอกสารขออนุญาต…..(นำเอกสารเหล่านี้ไปสมัคร ป.3 (ใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน) ถ้าเป็นปืนโครงการ ระบุ ซื้อจาก ป.3 ว่า “คำสั่งกรมสวัสดิการ อบต. (สถานีตำรวจ) หรือ ส.) หรือสวัสดิการของกรมการปกครอง (ส.ส.) หรือสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นอยู่กับรุ่นปืนที่เราต้องการ นำเข้าจากโครงการใด?

ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการอื่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ ต้องยื่นหลักฐานการอนุญาตซื้ออาวุธปืนต่อนายทะเบียนอาวุธปืนในท้องที่ที่ตนอาศัยอยู่ นายอำเภอ เป็นต้น

ปืนสวัสดิการ คืออะไร

Welfare gun What is it? Many prospective customers ask in their inbox, “What do I need to do to get a registered gun?” So I asked for permission to answer as follows.

Qualifications of licensees to own and use firearms

 • Age not less than 20 years
 • Normal physical condition Not handicapped or handicapped
 • Not incompetent or insane or mentally retarded
 • Have name on the household registration and have had a permanent residence in the locality for not less than 6 months
 • never been convicted of a crime If qualified, the next step is
 1. Let’s choose the right gun for yourself. both usage and budget at the complete gun shop (Welcome ^^ ) to specify the type (e.g. carbine, rifle, shotgun, shotgun) and size (e.g. .38 , 9 mm , .22 , number 12 ) when requesting a firearm purchase.

Documents for permission…..(Bring these documents to apply for a grade 3 (license to buy firearms), if it is a project gun, specify that it is purchased from a grade 3 that “Order of the Welfare Department, Subdistrict Administrative Organization (Police Station) or MP) or the welfare of the Department of Provincial Administration (Sor.) or the welfare of the Royal Thai Police It depends on the gun model we want. Imported from which project?

Government officials, soldiers, police, other civil servants, village headman, village headman, village headman, state enterprise or government agency employee Evidence of firearm purchase authorization must be submitted to the firearm registrar in the area of ​​residence, the sheriff, etc.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada