ปืนต่อสู้รถถัง ต่อสู้รถถังจัดว่าเป็นปืนใหญ่ที่มีวิถีกระสุนในแนวนอนและอำนาจการยิงระยะไกลมีความเร็วกระสุนสูงและมีอำนาจทะลุทะลวง พัฒนามาจากปืนใหญ่หรือปืนสนาม (อังกฤษ: Field Gun). ในยุคแรกบาซูก้าบางรุ่นได้รับการพัฒนามาจากปืนต่อสู้อากาศยานลำกล้องใหญ่ โดยเปลี่ยนจากการใช้กระสุนระเบิดแรงสูง (High-bombive; HE)

มาเป็นกระสุนเจาะเกราะ (Armor-Piercing; AP) เช่น Nazi German Flak 36 88 mm gun M1 gun 90 mm USA เป็นต้น

ภารกิจของปืนรถถังส่วนใหญ่ใช้ในการทำลายรถถัง ภารกิจรองใช้ในการฆ่าคนหรือทำลายอาคาร กระสุนพื้นฐานปกติเป็นกระสุนระเบิดแรงสูง และกระสุนระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถัง แต่ปืนต่อสู้รถถังบางรุ่นเช่น OQF 6 pdr. (ปืน M1 57 mm.)

และ OQF 17 pdr. ของอังกฤษ จะมีกระสุนเจาะเกราะเจาะเกราะเป็นของตัวเอง เพิ่ม (กระบี่ทิ้งเจาะเกราะ APDS) เพื่อเพิ่มพลังเจาะเกราะของรถถังที่สูงขึ้น

รอบที่ 3 และ 5 จากทางซ้ายกระสุนเจาะเกราะ APDS ของ OQF 6 pdr และ OQF 17 pdr. ตามลำดับ มีพลปืนสามคนโดยสองคนจะเป็นพลตักดินและมือปืนและอีกคนจะตกเป็นเป้า ปืนรถถังสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยกำลังของมนุษย์ในระยะใกล้หรือโดยรถหรือสัตว์ที่ลากจูงในระยะไกล

ปืนต่อสู้รถถัง

Bazooka is a cannon with a horizontal trajectory and long-range firepower, high bullet speed and penetrating power. Developed from artillery or field guns (English: Field Gun). In the early days, some bazookas were developed from large caliber antiaircraft guns. By changing from the use of high-explosive shells (High-bombive; HE)

It comes as an armor-piercing bullet. (Armor-Piercing; AP) such as Nazi German Flak 36 88 mm gun M1 gun 90 mm USA etc.

Most tank gun missions are used to destroy tanks. Secondary missions are used to kill people or destroy buildings. Basic shells are normally high-explosive shells. And high-explosive bullets fighting tanks But some tank combat guns, such as OQF 6 pdr. (M1 57 mm gun)

And the British OQF 17 pdr. will have an additional armor-piercing bullet of their own (APDS Armor-Piercing Saber) to increase the armor-piercing power of higher tanks.

Rounds 3 and 5 from the left, the APDS armor-piercing shells of the OQF 6 pdr and OQF 17 pdr. respectively have three gunners, two of whom will be a loader and a gunner and the other will be targeted. Tank guns can be moved by human forces at close range or by long-hauled vehicles or animals.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada

ใส่ความเห็น