ใบป 12 (ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน) ใครมีอำนาจในการออกใบอนุญาต ???? ตามมาตรา 22 พ. ร. บ. อาวุธปืน

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจออกใบอนุญาตพกพาในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักร

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะในจังหวัดของตนเองและเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น ๆ

สำหรับนายอำเภอไม่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตพกพา

สำหรับกำนันของกำนันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถพกพาอาวุธปืนขณะปฏิบัติหน้าที่ในอาณาเขตของตนได้

ส่วนอบต. ไม่ใช่ฝ่ายปกครอง

ใครไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธุรการ แต่มีใบอนุญาตนายอำเภอพก

ตำรวจสามารถจับกุมข้อหาพกพาอาวุธปืน
เพราะ
ไม่มีกฎหมายรองรับผู้มีอำนาจ นายอำเภอออกใบอนุญาตพกพา

ตำรวจสามารถจับกุมได้

เกี่ยวกับเกรด 12

“ ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน”

นายอำเภอออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน แต่ศาลตัดสินว่ามีความผิด ผู้จับกุมทำถูกต้อง ศาลตัดสินถูกแล้ว

ศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้ดี ผู้ออกใบอนุญาตพกพาปืนในต่างจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัด,

พกปืนทั่วราชอาณาจักรคือผบ. ตร.

นายอำเภอไม่สามารถออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนได้

แต่สามารถออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนได้ (แบบปพ. 4)

กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ปลัดอำเภอพกปืนได้เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แต่อบต. ไม่เกี่ยวข้อง

ใบป 12

ใบป 12

Certificate of Grade 12 (Firearms Carrying License)

Who is there for licensing power ????

According to Section 22 of the Firearms Act

1) The Royal Thai Police has the power to issue carry-on licenses in the Bangkok Metropolitan Region and throughout the Kingdom.

2) Provincial governor Only in their own province and only those domiciled in that province

For the sheriff, there is no authority to issue a carry permit.

For the village headman of the Kamnan who is the administrative officer Able to carry firearms while performing duties in their territory.

As for the SAO, it is not the administrative side.

Who is not Administrative officer But have a sheriff’s license to carry

Police can arrest the charges of carrying a firearm.
because
There is no law to support the authority. The sheriff issued a permit to carry it.

The police can arrest it.

Regarding Grade 12

“License to carry firearms”

The sheriff issued a firearm permit but the person was found guilty of the court. The captor did it right. The court decided it was right.

Study the Firearms Act well. The person who issued a license to carry guns within the provinces is the governor,

Carrying a gun throughout the kingdom is the police officer.

The sheriff cannot issue a license to carry a gun.

But can issue a license to have and use firearms (Por.4 form)

Kamnan, village headman, bailiff can carry a gun because they are administrative staff but the SAO is not involved.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada