Heckler & Koch MP5 เป็นปืนกลมือขนาด 9 มม. ที่พัฒนาขึ้นในปี 1960 โดยกลุ่มวิศวกรของ บริษัท ผลิตอาวุธขนาดเล็ก

MP5

Heck Und Unkok จากเยอรมนีตะวันตก บริษัท ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของปืนไรเฟิล พัฒนากลุ่มอาวุธขนาดเล็กประกอบด้วยอาวุธปืน 4 แบบซึ่งรุ่นแรกใช้กระสุน 7.62×51 มม. รุ่นที่สองใช้ 7.62×39 มม. รุ่นที่สามใช้ 5.56×45 มม.

และรุ่นที่สี่ใช้ปืนพก MP5 ขนาด 9×19 มม. (ย่อมาจาก Maschinenpistole 5) ที่ถูกสร้างขึ้นในอาวุธปืนกลุ่มที่สี่ และรู้จักกันในชื่อ HK 54

การก่อสร้าง MP5 เริ่มขึ้นในปี 2507 และใช้เวลาไม่ถึงสองปีโดยกองกำลังตำรวจเยอรมันและกองกำลังพิเศษ

มันถูกใช้โดยกองกำลังติดอาวุธและการบังคับใช้กฎหมายในกว่า 40 ประเทศ ปืนกลมือนั้นผลิตภายใต้ใบอนุญาตในหลายประเทศรวมถึงกรีซอิหร่านเม็กซิโกปากีสถานซูดานตุรกีและสหราชอาณาจักร

MP5

ประวัติ – MP5

The Heckler & Koch MP5 is a 9mm submachine gun developed in the 1960s by a group of engineers of a small arms production company.

Heck Und Unkok From west germany The company was motivated by the success of the rifle. Developed a group of small arms consisting of 4 firearms, of which the first model used 7.62×51 mm ammunition, the second model used 7.62×39 mm, the third model used 5.56×45 mm

And the fourth version uses the 9×19 mm of the MP5 pistol (stands for Maschinenpistole 5) being built in the fourth group of firearms. And known as HK 54

The construction of theMP5began in 1964, and in less than two years it was used by German police forces and special forces.

It is used by armed forces and law enforcement in over 40 countries. Submachine guns are produced under license in many countries including Greece, Iran, Mexico, Pakistan, Sudan, Turkey and the United Kingdom.

ขอบคุณสาระจาก : Google.com

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  GUN ปืนทั่วประเทศ